สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

Welcome to DVIFA
  • ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 13 ก.พ. 62)
  • ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 6 กุมภาพันธ์ 2562)
  • วิธีการสมัครสอบ DIFA TES และประกาศ ที่ 21/2561 เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
News & Activities
Contact Us

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้ - S3)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ส่วนมาตรฐานและประเมินผล (ทดสอบภาษาอังกฤษ) : ประตู 1 (ทิศตะวันออก - E2)

โทรศัพท์:
Fax: