การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

Welcome to DVIFA
News & Activities
Contact Us

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้ - S3)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ส่วนมาตรฐานและประเมินผล (ทดสอบภาษาอังกฤษ) : ประตู 1 (ทิศตะวันออก - E2)

เบอร์ต่อ 47007,47009, 47011

โทรศัพท์: 0-2203-5000
Fax: 0-2143-9326

ดาวน์โหลดแผนที่