การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์

14 January 2022 01:57 PM

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อความมั่นใจในการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ

สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานสถานที่และอุปกรณ์

2. พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระยะๆ

3. จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่าง โดยรับสมัครสอบรอบละ 60 ราย (ห้องสอบขนาด 120 ที่นั่ง)

4. ผู้คุมสอบและผู้สอบจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ กรอกแบบคัดกรองความเสี่ยง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5. ปฏิบัติตามมาตรการก่อนเข้าอาคารศูนย์ราชการฯ อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับมาตรการป้องกัน “โอมิครอน”