การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์

14 January 2022 01:57 PM

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อความมั่นใจในการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ

สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานสถานที่และอุปกรณ์

2. พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระยะๆ

3. ผู้คุมสอบและผู้สอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา