การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

ประกาศ ที่ 20/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ฉบับใหม่หรือขอเพิ่ม

26 December 2018 02:23 PM

ประกาศที่ 20/2561 ผู้สอบที่ประสงค์จะขอใบรับรองผลสอบ DIFA TES ฉบับใหม่หรือขอเพิ่ม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลสอบฯ ใหม่ ฉบับละ 100 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ และส่งมาทาง email address: difates.thailand@gmail.com หรือ ส่ง Fax มาที่ 0 2143 9326

อนึ่ง สถาบันฯ เทวะวงศ์ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการยื่นแบบคำร้องออนไลน์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมกราคม) จึงขอใช้ระบบชั่วคราวไปก่อน

ขอบคุณค่ะ