การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

ลงทะเบียน [ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานในกำกับของรัฐ]

บัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลการทำงาน

เฉพาะไฟล์ประเภท pdf,doc,docx,jpg,gif,png ที่มีขนาดไม่เกิน 1MB
ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ข้อมูล [ดาวน์โหลด]

ข้อมูลการศึกษาชื่อหน่วยงานที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลสอบ (ภาษาอังกฤษ)

(กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่ที่ทำงาน

ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่ทำงาน

ที่อยู่สำหรับส่งผลสอบ

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ผู้สมัครสอบได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้ใช้ในการอ้างอิงสำหรับกรณีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำถามสำหรับความปลอดภัย

รหัสป้องกัน Spam

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคลากรในหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐ ซึ่งการสมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน (สมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว)

2. ชื่อ - สกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนสมาชิกจะต้องตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน กรุณาตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะระบบจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นรหัสอ้างอิงในการใช้งานระบบ และการสอบ

3. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่พบว่า ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนำมาแสดงในวันสอบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่ให้ข้อมูลไว้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการสอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ

4. สำหรับผู้สมัครที่ใช้เอกสารรับรองสถานภาพแทนบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถศึกษาและใช้เอกสารตามตัวอย่างที่แสดงไว้ในระบบได้

5. ผู้สมัครสามารถเข้าใช้งานระบบด้วย ชื่อบัญชี (เลขประจำตัวบัตรประชาชน) และรหัสผ่าน ที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนสมาชิก โดยสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร/การสอบ ประวัติการสอบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และดูผลการสอบได้

6. ในขั้นตอนการสมัครสอบ เมื่อผู้สมัครยืนยันการสมัครสอบ ระบบจะสร้างแบบการชำระเงิน ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ควรเชื่อมต่อพรินเตอร์ให้พร้อม ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ยืนยันการสมัครสอบ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครสอบได้

7. ท่านที่ประสงค์จะสำรองรอบสอบมากกว่า 1 รอบ (ในระยะเวลาที่ห่างกันน้อยกว่า 6 เดือน) ระบบจะอนุญาตให้ท่านเลือกสมัครสอบมากกว่า 1 รอบได้ แต่เนื่องจากเงื่อนไขการสอบ จะต้องมีระยะเวลาห่างจากการสอบในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังนั้น หากท่านสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบไปแล้วมากกว่า 1 รอบ (ในระยะเวลาที่ห่างกันน้อยกว่า 6 เดือน) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าสอบในรอบใดรอบหนึ่ง ท่านจะหมดสิทธ์เข้าสอบในรอบอื่นทันที โดยไม่สามารถเรียกค่าธรรมเนียมการสอบคืนได้

8. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในวัน/เวลาที่กำหนดไว้ในแบบชำระเงิน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการชำระเงิน จนทำให้เกิดความผิดพลาดในการสมัครสอบ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด และจะถือว่าการสมัครในครั้งนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบและค่าใช้จ่ายใด ๆ คืน หรือขอเลื่อนการสอบ หรือขอโอนเงินให้แก่ผู้สมัครรายอื่นได้

8. ในวันสอบผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงตนเอง ได้แก่

  • แบบการชำระเงิน (ส่วนของผู้สมัคร)
  • บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคลากรในหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐ (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนต่างชาติ) หากผู้สมัครขาดหลักฐานดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ หลักฐานแสดงตนเองที่หมดอายุแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน และไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบรวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้

9. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ขอสงวนสิทธิ์การที่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบรวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

ยกเลิก