สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017

10 October 2016 03:05 PM

สถาบันการต่างประเทศฯ ได้กำหนดวันสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017 พร้อมช่วงเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการสอบประจำปี 2017 ได้จากหน้าเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถประกาศปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017