สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ประกาศสำนักงาน ก.พ. (ทุนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist))

13 March 2019 04:02 PM

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล

ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ทุนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย

(Leadership and Strategist))