สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 6 กุมภาพันธ์ 2562)

11 February 2019 07:59 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บัดนี้ ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ โดยสถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะมารับใบรับรองผลสอบด้วยตนเอง สามารถติดต่อ 02 203 5000 ต่อ 47009 คุณภิญญดา และ 47024 คุณศุจินันท์ ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

หากท่านไม่สามารถมารับใบรับรองผลสอบได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องแสดงเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สอบ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา และระบุข้อความว่า ประสงค์ให้ผู้ใด มารับใบรับรองผลสอบแทน

2. ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงเอกสารตามข้อ 1 พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับแทนด้วย