สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ประกาศสำนักงาน ก.พ. : ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function – based ประจำปีงบประมาณ 2561

10 November 2017 11:21 AM

ท่านที่ประสงค์จะสมัครรับทุนตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function – based)

ท่านสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้ : http://www.ocsc.go.th/node/3778