สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 9 สิงหาคม 2560)

21 August 2017 07:49 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 บัดนี้ ท่านสามารถ Log in เข้าไปดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ และสถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งความประสงค์ จะมารับด้วยตนเอง สามารถติดต่อคุณณัฐสุดา02 203 5000 ต่อ 47024 ได้ในวันและเวลาราชการ

หากท่านไม่สามารถมารับใบรับรองผลสอบได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องแสดงเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สอบ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา และระบุข้อความว่า ประสงค์ให้ผู้ใด มารับใบรับรองผลสอบแทน

2. ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงเอกสารตามข้อ 1 พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับแทนด้วย