สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ทุนฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560

27 December 2016 02:36 PM
  • ทุนฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สามารถใช้ผลสอบ DIFA TES ในการยื่นสมัครรับทุนได้ มีดังนี้

1. ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ Function-based : 40 ทุน

2. ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ : 15 ทุน

3. ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ : 15 ทุน

4. ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent Network) : 45 ทุน

  • โปรดศึกษารายละเอียด การสมัครสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ได้ที่ difa-tes.mfa.go.th
  • ศึกษารายละเอียดทุนได้ที่ www.ocsc.go.th