การทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs - Test of English skills

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 11 มีนาคม 2563)

19 March 2020 12:17 PM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 บัดนี้ ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ และสถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ท่านที่แจ้งความประสงค์จะมารับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยติดต่อ 02 203 5000 ต่อ 47009 (คุณภิญญดา) และ 47024 (คุณศุจินันท์)

หากไม่สามารถมารับใบรับรองผลสอบได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องแสดงเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สอบ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา และระบุข้อความว่า ประสงค์ให้ผู้ใด มารับใบรับรองผลสอบแทน

2. ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงเอกสารตามข้อ 1 พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับแทน