สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs

ประกาศผลสอบ DIFA TES (รอบสอบ 14 สิงหาคม 2562)

23 August 2019 11:33 AM

ท่านที่สอบ DIFA TES เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บัดนี้ ท่านสามารถ Log in เพื่อดูผลสอบได้ โดยระบุ User name (เลขบัตร ปชช. 13 หลัก) พร้อม Password ตามที่ท่านได้ตั้งไว้ และสถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดส่งใบรับรองผลสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะมารับด้วยตนเอง สามารถติดต่อ 02 203 5000 ต่อ 47009

(คุณภิญญดา) และ 47024 (คุณศุจินันท์) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากท่านไม่สามารถมารับใบรับรองผลสอบได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องแสดงเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สอบ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา และระบุข้อความว่า ประสงค์ให้ผู้ใด มารับใบรับรองผลสอบแทน

2. ผู้ที่มารับแทนจะต้องแสดงเอกสารตามข้อ 1 พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับแทน