ระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

 

การสมัครสมาชิก

    ผู้สอบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่ https://difa-tes.mfa.go.th

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1.       เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัว ขรก./พนง. รัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองสถานภาพ และบัตรประจำตัวคนพิการ (รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน)

2.       กรอกข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้สมัคร

3.       ระบบส่ง email เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

4.       เข้าใช้งานระบบ

เงื่อนไขการสมัคร

1.       แต่ละรอบสอบมีระยะเวลาในการสมัคร 45 วัน โดยขอให้ศึกษาปฏิทินการสอบ กำหนดเปิด-ปิดรับสมัครสอบ

ในแต่ละรอบ สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น เมื่อสมัครสอบแล้วต้องส่งแบบคำร้องการสอบภาษาอังกฤษ

DIFA TES สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นออนไลน์ เพื่อให้สถาบันการต่างประเทศฯ ใช้เป็นข้อมูล

ในการจัดทดสอบให้มีความเหมาะสม โดยจะต้องส่งแบบคำร้องฯ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 14 วัน

2.       การสอบซ้ำในทักษะเดียวกันต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 6 เดือน จึงสามารถสมัครสอบได้

3.       สามารถสมัครสอบทักษะการเขียนและทักษะการพูดได้ เมื่อผ่านการสอบทักษะการอ่านและทักษะการฟัง

ในระดับ B2 ขึ้นไป โดยผลการสอบทักษะการอ่านและทักษะการฟังจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสอบ

ทักษะการเขียน/ทักษะการพูด

4.       กรณีขาดสอบ สามารถสมัครสอบใหม่ได้ในวันถัดไป

ขั้นตอนการสมัครสอบด้วยตนเองสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

1.       เข้าใช้งานระบบ https://difa-tes.mfa.go.th

2.       เลือกรอบสอบ

3.       เมื่อสมัครสอบออนไลน์แล้ว ระบบจะแจ้งรอบสอบไปยัง email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ สามารถสมัคร

รับข้อความแจ้งเตือนทาง sms ได้ โดยผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (15 บาท)

4.       พิมพ์แบบชำระเงิน และนำไปชำระได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

-      เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ)

-      Internet Banking (ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ)

-      ATM (ค่าธรรมเนียม ในเขต 10 บาท/รายการ นอกเขต 20 บาท/รายการ)

5.       เมื่อชำระเงินแล้วระบบจะแจ้งผลการชำระเงินทาง email หรือ sms (หากสมัครไว้)

6.       เก็บแบบชำระเงิน (ส่วนของผู้สมัคร) เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

7.       กรอกแบบคำร้องการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ผ่านระบบออนไลน์

https://goo.gl/forms/WWF4Ys3JpkOArTKZ2 โดยต้องดำเนินการก่อนวันสอบ อย่างน้อย 14 วัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนหน้าห้องสอบ

1.  ลงทะเบียน/สแกน QR Code

     แสดงแบบการชำระเงิน (ส่วนของผู้สมัคร) และบัตรประจำตัว (ขรก./พนง. รัฐวิสาหกิจ)

 2.  รับกุญแจ Locker เพื่อฝากสัมภาระ โดยไม่อนุญาตให้นำนาฬิกาข้อมือ และเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท

      เข้าห้องสอบ  ทั้งนี้ สิ่งของที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ ได้แก่ ดินสอและยางลบ กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก

      และกุญแจ locker

 3.  ประตูห้องสอบเปิดเวลา 8.45 น. และเริ่มสอบ 9.00 น. ในกรณีที่ผู้สอบมาสายเกิน 30 นาทีนับจากเริ่มสอบ

      จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ